Image

Vízia

LPH v súčasnosti vlastní sofistikované výrobné technológie a zároveň sa uplatňuje vo vývojových úlohách samostatne, ako aj spoločne so zákazníkmi. Vyčleňujeme sa z pozície „iba“ výrobcov a prinášame do vzťahu so zákazníkom aj pridanú hodnotu nielen v zmysle vykonania dodatočných operácii na realizovanej produkcii, ale aj v intelektuálnej a znalostnej rovine pri formovaní a ideovom návrhu samotného produktu.

Dlhodobým cieľom LPH Group je prezentácia primárne v pozícii odborne spoľahlivého technologického partnera a sekundárne ako partnera výrobného.

Stratégia

Stratégia dlhodobo udržateľného rastu a tomu podriadené aktivity zodpovedajú súčasným trendom výrobcov, ktorým je prenos kompetencií a zodpovedností na dodávateľov vo forme co-designu pri návrhu a tvorbe nových výrobkov. Tento vývoj sa uplatňuje bez ohľadu na odvetvovú príslušnosť v automobilovom sektore či bielej alebo kancelárskej technike.
Zámerom je teda využitie tohto trendu a vertikálna integrácia spoločnosti do vývojových oddelení výrobcov v uvedených odvetviach a prevzatie parciálnej časti na riešení nových projektov, inováciách, alebo komplexných riešení na základe komerčného vzťahu. Výsledkom bude odovzdanie validovaného návrhu riešenia, ktoré spĺňa požadované parametre vrátane súvzťažnej dokumentácie popisujúcej technické riešenie a fyzického prototypu. Tieto aktivity majú za úlohu podporiť spoločnosti v rámci skupiny v participácii na najnáročnejších trhoch a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Dôležitým momentom je uvedomenie si skutočnosti, že budúcim produktom spoločností v rámci skupiny LPH už nemôže byť iba samotný výrobok, ale aj návrh a technické riešenie = postupná transformácia z výrobnej spoločnosti na spoločnosť technologickú. Miera transformácie musí reflektovať na trhovú situáciu.