Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník stránky lph.sk.

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť, jej výrobky, možnosť nadviazať obchodný vzťah, či nájsť nové pracovné miesto.

Skupina LPH považuje ochranu osobných údajov za dôležitú súčasť svojho podnikania a pristupuje zodpovedne pri uplatňovaní zákonných požiadaviek a nariadení o ochrane osobných údajov. Takýto prístup je typický vo všetkých právnych jednotkách, ktoré sú súčasťou skupiny LPH a v rámci zmluvných vzťahov môžu vystupovať ako prevádzkovateľ alebo ako sprostredkovateľ (ich celý názov, právna forma a sídlo je uvedený v sekcii Kontakt)

Nižšie sú uvedené zásady ochrany osobných údajov. Tvoria základný rámec, ktorým spracúvame osobné údaje. Tento postup máme zdokumentovaný internými predpismi (Smernica, bezpečnostné opatrenia, záznamy o spracovateľských operáciách a ďalšie), vypracovanými v súlade so znením Zákona NR č.18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

SMERNICA upravuje  postupy jednotlivých prevádzkovateľov  (LPH Vranov n/T, s.r.o., LPH a.s.; 1.prešovská nástrojáreň, s.r.o.; JAKOR s.r.o.), jeho zamestnancov, prípadne ďalších osôb pri nakladaní s osobnými údajmi, pravidlá pre získavanie, zhromažďovanie, ukladanie, používanie, šírenie a uchovávanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Smernica zároveň upravuje niektoré povinnosti prevádzkovateľa, jeho zamestnancov, prípadne ďalších osôb pri nakladaní s osobnými údajmi.

Pri každej návšteve našej webovej stránky technológie na nepriame zhromažďovanie informácií zaznamenajú údaje, ako je vaša internetová adresa cookies. Tieto údaje môžu byť uchované v našich záznamoch.

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom, táto korešpondencia môže byť zaznamenaná.

V prípade, že ste uchádzač o zamestnanie a v sekcii Práca vyplníte formulár (Osobný dotazník), upozorňujeme Vás na klauzulu, ktorá je súčasťou textu dotazníka, kde nám vyslovujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa rozhodnete použiť stránku a jej nástroje, informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov môžu byť zaznamenané a spracúvané.

Ak sa stanete zamestnancom niektorej zo spoločností v rámci skupiny LPH, o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov budete dôkladne informovaný pri nástupe do pracovného pomeru. Ak pre nejaký účel bude potrebný Váš súhlas, vyžiadame si ho od Vás s jasným zdôvodnením.

Naše webové stránky neodkazujú na stránky sociálnych médií.

Pokiaľ sa rozhodnete navštíviť webovú stránku našich zmluvných partnerov prostredníctvom poskytnutých odkazov, odporúčame preskúmať podmienky ochrany osobných údajov na ich stránkach. Podmienky ochrany osobných údajov našich partnerov sa môžu líšiť od našich.

V podmienkach skupiny LPH dodržiavame tieto Základné zásady

 

 1. zásada zákonnosti
  Osobné údaje je možné spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady je potrebné dotknutú osobu informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúvať v súlade s týmito informáciami. Spracúvať osobné údaje je možné len na niektorom z právnych základov stanovených GDPR, pričom je povinnosť dodržiavať nielen GDPR a zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne predpisy.
 2. zásada obmedzenia účelu
  Osobné údaje je možné získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.
 3. zásada minimalizácie údajov
  Spracúvať je možné len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Nie je prípustné spracúvať také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu.
 4. zásada správnosti
  Spracúvať je možné len správne a aktuálne osobné údaje. V prípade zistenia, že osobné údaje nie sú správne, je nutné prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.
 5. zásada minimalizácie uchovávania
  Osobné údaje je možné spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď sa spracúvanie na daný účel skončilo, je potrebné osobné údaje zlikvidovať.
 6. zásada integrity a dôvernosti
  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom musí prijať primerané technické a organizačné opatrenia, ako napríklad šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
 7. zásada zodpovednosti
  Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiavať všetky povinnosti, viesť predpísanú dokumentáciu, pravidelne ju revidovať, aby bolo preukázané splnenie jednotlivých povinností v prípade kontroly.

 

Rešpektujeme a zároveň Vás informujeme o právach dotknutých osôb

 

 1. Právo na informácie
  Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má právo na informácie, ktoré stanovuje GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia, aby ste tieto informácie
  dotknutej osobe poskytli. Informácie sú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, na vyžiadanie e-mailom alebo v listinnej forme. Informácie musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
 2. Právo na prístup k údajom
  Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má právo získať potvrdenie o tom, či spracúvate jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúvate, má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.
 3. Právo na opravu
  Každá osoba má právo, aby sa spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak o to dotknutá osoba požiada, je nutné nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.
 4. Právo na vymazanie
  V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje sú spracúvané, právo na vymazanie jej osobných údajov. Ak sú splnené zákonné podmienky, prevádzkovateľ je povinný jej údaje vymazať.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje sú spracúvané, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Počas obmedzenia spracúvania je možné jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nie je možné.
 6. Právo na prenosnosť údajov
  Pokiaľ sú spracúvané osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, môže dotknutá osoba požiadať, aby jej osobné údaje boli poskytnuté vo forme, ktorá umožňuje prenos inému prevádzkovateľovi.
 7. Právo namietať
  Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.
 8. Právo odmietnuť profilovanie
  Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Aby ste ako dotknutá osoba mohli uplatniť vyššie uvedené práva, alebo získať ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou LPH, v prípade akýchkoľvek pochybností, pripomienok, alebo sťažností od používateľa o zhromažďovaní osobných údajov, alebo o spôsoboch ich použitia nás kontaktujte e-mailom na  zodpovedna_osoba@lph.sk, zodpovedna_osoba@lph-as.sk, zodpovedna_osoba@1pn.sk, alebo písomne na adresu sídla spoločností.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOP), viac informácii na www.dataprotection.gov.sk.

Obsah sekcie je platný od: Máj 2018