Prioritou je napĺňanie stratégie

Prioritou je napĺňanie stratégie

Spoločnosť LPH Vranov nad Topľou, s.r.o., pôsobí na trhu výrobcov plastových výliskov od roku 1989, pričom sa zameriava na výrobu presných technických a estetických výliskov z termoplastov.

Výrobný program LPH zahŕňa aj plastové výlisky potláčané termotransferovou technológiou, výrobky vyžadujúce technológie dvojstreku, ako aj montážne zostavy a podzostavy (obsahujú okrem lisovaných plastových dielov aj prvky rôznych technických materiálov, napr. kovy, uretánové peny, fólie, magnety a iné).

Spoločnosť rieši problémy zákazníkov komplexne od vývoja, konštrukcie, výroby foriem až po samotnú výrobu dielov a montáž zostáv. Pôvodný výrobný program zameraný na vstrekovanie plastov je v súčasnosti intenzívne rozširovaný smerom k vyššej finalizácii výrobkov, najmä smerom k montovaným zostavám a podzostavám pre kancelársku techniku a elektrotechniku. Spoločnosť chce byť lídrom, ktorý slúži svojim zákazníkom. Rozvíja a podporuje ľudský potenciál v hospodárskom a sociálnom systéme svojich procesov. Víziou je byť žiadaným poskytovateľom kvalitných produktov svetového štandardu pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii.

Náročné začiatky

Keď si uvedomíme, že spoločnosť vznikla ešte v časoch socializmu pred novembrom 1989, tak si svoju pozornosť zaslúžia špecifiká, ktoré jej zrod predstavovali. Konateľ Ing. Ján Manduľák spomína na začiatky: „Odkúpil som z podniku Slovenská armatúrka Myjava starší lisovací stroj, ktorý som sprevádzkoval a v upravených priestoroch rodinného domu sme začali s jeho používaním. Naším prvým zákazníkom bol popradský podnik Tatramat, pre ktorý sme robili súčiastky na automatickú minipráčku. Zaujímavosťou bolo, že vedenie podniku ani nevedelo, ako nám má za dodané komponenty platiť, pretože nikto vtedy nemal s takým podnikaním skúsenosti. Po roku prišlo prvé vykázanie dane, ktorá bola vtedy vo výške 98 % zo zisku.“ O tri roky neskôr si firma prenajala a upravila výrobné priestory, vlastnila tri stroje a zamestnávala 7 pracovníkov. Hlavným výrobným programom bola dodávka plastových dielcov pračiek pre Tatramat Poprad a traktorov pre Zetor Brno. V roku 1995 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a v novembri zakúpila výrobnú halu – v tom čase už vlastnila 10 strojov a zamestnávala 32 pracovníkov.

Prvoradá je kvalita

Interné metrologické zabezpečenie v súčasnosti pozostáva prevažne z meradiel s dátovým výstupom od firmy Mitutoyo, od posuvných meradiel cez mikrometre, dutinometre, hĺbkomery, odchýlkomery a iné. Všetky tieto zariadenia sú pripojené na internú výpočtovú sieť s možnosťou vyhodnocovania nameraných údajov v špeciálnom softvéri vo forme CPK, regulačných medzí a iných štatistických metód používaných pre riadenie kvality.

V súvislosti so širšou technickou podporou pre zákazníka, a tým aj vyšším kvalitatívnym štandardom, sa spoločnosť pripravovala po stránke riadiaco-organizačnej a výrobnej na certifikáciu podľa ISO/TS 16949. Toto jej snaženie bolo úspešne dovŕšené v roku 2009, kedy bola certifikovaná v zmysle uvedenej normy. Spoločnosť neustále vyvíja a zlepšuje technológie, kvalifikovanosť zamestnancov, obchodné a výrobné postupy potrebné na zabezpečenie vynikajúcich výrobkov a služieb. Cieľom je najvyššia úroveň kvality ako základu pre dlhodobé partnerstvo a spokojnosť zákazníkov.

Rast produktivity spoločnosti

Hlavnými odberateľmi produktov spoločnosti sú firmy z oblasti výroby automobilového priemyslu, elektrotechniky, bielej a záhradnej techniky. Nástrojáreň pripravuje formy, ktoré sa využívajú pri lisovaní. V súčasnosti je k dispozícii cez 2-tisíc živých foriem. „Výrobu sa snažíme diverzifikovať podľa firiem a jednotlivých komodít a snažíme sa upevňovať svoju pozíciu na trhu. Význam pre nás má certifikát A pre koncern Volkswagen. Usilujeme sa ísť do výroby s vyššou pridanou hodnotou, vyrábať náročnejšie výrobky pre náročnejších odberateľov. Stratégiu sa nám darí dodržiavať a máme naplnené výrobné kapacity. Bežíme dlhodobo na nepretržitú 4-zmennú prevádzku a investovali sme do nových technológií. Nedávno sme skolaudovali aj novú výrobnú halu,“ pripomína Ján Manduľák. Spoločnosť roky spolupracuje s čínskym partnerom podieľajúcim sa na výrobe foriem a spolupráca sa rozbieha aj s ruskou firmou. LPH Vranov nad Topľou je bežec na dlhé trate, preto vidí potenciál v budúcej spolupráci práve so spoločnosťami zo spomínaných krajín.

Projekty realizované s podporou EÚ

Spoločnosť LPH Vranov nad Topľou pripravila niekoľko projektov, ktoré realizovala s podporou Európskej únie. Od augusta 2010 do júna 2011 to bol projekt „Zvýšenie kapacít v oblasti vstrekovania termoplastov“ nákupom inovatívnej technológie. Jeho realizáciou sa zvýšila výrobná kapacita spoločnosti a rozšírila dodávateľská základňa. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch v segmente automobilovej výroby, bielej a kancelárskej techniky. V období od decembra 2010 do júna 2012 realizovala projekt „Podpora udržania pracovných miest vo firme LPH Vranov nad Topľou, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom komplexného vzdelávania dosiahnuť adaptabilitu zamestnancov, a tým udržanie zamestnanosti cieľovej skupiny vo väzbe na potreby zamestnávateľa. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie počítačových zručností zamestnancov, ako aj zvýšenie ich jazykových zručností na komunikačnú úroveň. V rámci projektu „Zavádzanie inovatívnych technológií – vákuové naparovanie hliníka“ spoločnosť zaviedla inovatívnu technológiu, ktorá umožnila lepšiu finalizáciu výrobkov, rozšírila portfólio plastových produktov a dodávateľskú základňu. Zároveň posilnila konkurencieschopnosť spoločnosti. V minulom roku sa realizoval projekt „Autonómne liace linky a technologické celky“ s integrovanou kontrolou kvality pre zákaznícku produkciu. Jeho realizácia viedla k ďalšiemu zvyšovaniu kvality výrobkov, zefektívneniu výroby a ďalšiemu zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti.

Do výrobného portfólia LPH patrí aj 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., ktorá vyvíja dizajn plastových výrobkov a foriem. Vlani spoločnosť investovala do DMLS technológie 3D tlače kovu. To umožnilo poskytnúť zákazníkom výrobu prototypov a tvarovo náročných dielcov z nástrojovej ocele a hliníka vo veľmi krátkom čase. Firma sa zaoberá aj sériovou výrobou v oblasti 3D CNC ohýbania drôtov a rúrok.

Zamestnanosť a sociálne podmienky

V rámci sociálnej politiky spoločnosti zamestnávateľ okrem povinných príspevkov poskytuje zamestnancom možnosť kultúrneho a športového vyžitia, ako aj preventívny provitamínový program a príspevok na rekondičný pobyt pre vybrané profesie. Medzi jej základné konkurenčné výhody patrí najmä povesť spoľahlivého dodávateľa, prehľad o situácii a potrebách domáceho prostredia, ako aj disponibilita technickej a technologickej expertízy. Aby sa spoločnosť mohla chopiť vznikajúcich príležitostí, potrebuje naplno využiť svoju silu a posilniť zdroje konkurenčných predností vrátane vysokokvalifikovanej pracovnej sily. V súčasnosti v spoločnosti pracuje okolo 500 zamestnancov.

Firma úzko spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach, ale aj s univerzitami z EÚ.
„Možno je zaujímavosťou, že v dnešnej dobe nie je celkom jednoduché nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Investovali sme v poslednom období veľa do softvérového vybavenia, takže musíme našich zamestnancov neustále zaškoľovať, pretože už každý operátor musí vedieť on-line vyhodnocovať jednotlivé údaje. Niektorým zamestnancom rýchly pokrok spôsobuje problémy. Naopak, niektorí, aj starší, sa dokážu dobre orientovať,“ uzatvára Ján Manduľák.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes